Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze stron internetowych: https://www.flotex.pl, https://www.kartyflotowe.pl, https://portal.flotex.pl (dalej: „Strony internetowe”), korzystaniem z naszych kart paliwowych oraz zawieraniem z nami umów.

Informacja formalna na początek – administratorem Twoich danych osobowych oraz Stron internetowych jest FLOTEX POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-105), ul. Przemysłowa 5, KRS 0000935484. Możesz się z nami skontaktować:

 • listownie na adres: ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów
 • wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@flotex.pl

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, niniejszą polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, Panem Kamilem Kwiatkowskim, wysyłając wiadomość na adres: ido@flotex.pl.

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności. Szczegółowe informacje znajdują się w naszej Polityce prywatności.

 • Składając e-wniosek o wydanie kart paliwowych, zapisując się do newslettera, składając reklamację, zawierając umowę lub odstępując od niej czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne.
 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe w szczególności w celu kontaktowania się z Tobą w sprawach bieżących związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów oraz przesyłania Ci naszego newslettera.
 • Przysługuje Ci szereg praw związanych z ochroną Twoich danych osobowych, w tym m.in. prawo dostępu do danych, ich sprostowania czy usunięcia, wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania czy wniesienia skargi do organu nadzoru.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych, marketingowych i remarketingowych takich jak: Google Analytics, Facebook Pixel czy Google AdWords. Należymy także do sieci reklamowej Google AdSense.
 • Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego.
 • Wykorzystujemy własne pliki cookies w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu przez FLOTEX POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „FLOTEX”) danych osobowych:

 • przedstawicieli, pracowników lub współpracowników oraz osób kontaktowych swoich kontrahentów i klientów;
 • innych osób kontaktujących się z FLOTEX telefonicznie, mailowo, poprzez formularz kontaktowy lub w inny sposób udostępniających swoje dane osobowe korzystając ze stron internetowych FLOTEX: https://www.flotex.pl, https://www.kartyflotowe.pl, https://portal.flotex.pl (dalej: „Strony internetowe”).

Celem niniejszego dokumentu jest wypełnienie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: „RODO”.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest FLOTEX POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000470890. Możesz się z nami skontaktować:

 • listownie na adres: ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów lub
 • wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@flotex.pl

Inspektor Ochrony Danych

Chcąc jeszcze lepiej zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (dalej: „Inspektor”) – Pana Kamila Kwiatkowskiego. Możesz się z nim skontaktować w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres: ido@flotex.pl.

Współadmistrowanie

Na naszych Stronach internetowych korzystamy z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga nam mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmujesz, a także wyświetlać Ci dopasowane reklamy. W tym zakresie jesteśmy administratorem danych udostępnianych firmie Facebook Irleand Limited. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Zbieramy Twoje dane w następujących celach:

 1. Udzielanie odpowiedzi na kierowane przez Ciebie zapytania oraz kontaktowanie się z Tobą w sprawach, z którymi się do nas zwróciłeś wysyłając e-mail, zamawiając rozmowę telefoniczną lub sprawdzając swoje przedsiębiorstwo w systemie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie udzielenia odpowiedzi osobom zainteresowanym;
 2. Kontaktowanie się z Tobą w sprawach bieżących, w tym w szczególności w zakresie wykonywania umów zawartych z Tobą, Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przedstawianie ofert, otrzymywanie zamówień oraz zleceń, udzielanie odpowiedzi na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie bieżącego kontaktu z Tobą w sprawach bieżących.
 3. Realizacja umów zawartych z Tobą, Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, w tym przyjmowanie i realizacja zamówień, składanie zamówień, zawieranie umów, dokonywanie czynności z zakresu rachunkowości, obsługa księgowa, windykacja należności. Podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie prawidłowej realizacji umów.
 4. Wypełnianie obowiązków prawnych, które na nas ciążą w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO).
 5. Subskrybowanie i wysyłanie biuletynu informacyjnego – newsletteru. Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości przekazywania osobom zainteresowanym informacji na temat naszych produktów i usług oraz aktualności z branży.
 6. Ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń zarówno po naszej stronie jak i po stronie Twojej, Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz. Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Źródło oraz kategorie przetwarzanych danych

Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz. Od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz otrzymujemy Twoje identyfikacyjne i kontaktowe oraz informacje o miejscu i stanowisku pracy.

Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów. Jeżeli:

 1. dane osobowe są przetwarzane w związku z wykonaniem umowy zawartej z Tobą, Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, będziemy je przechowywać przez okres wykonywania umowy oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne – przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy albo dłużej, jeżeli wymagają tego przepisy prawa;
 2. kontaktowałeś się z nami – Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celów kontaktowania się oraz przez okres 2 lat od zakończenia kontaktu;
 3. zapisałeś się do newslettera – Twoje dane będą przetwarzane przez okres subskrypcji newslettera – do czasu rezygnacji z jego subskrypcji.

Jeżeli Twoje dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane, będziemy je przechowywać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zarówno po naszej stronie jak i po stronie Twojej, Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz jedynie przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych stanowi wymóg prawny, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie utrudni lub uniemożliwi nam realizację celów określonych powyżej.

Odbiorcy danych (kategorie odbiorców)

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym dla nas różnego rodzaju usługi, a to m.in. dostawcom usług informatycznych oraz systemu obsługi kontrahentów. Możesz zapoznać się z aktualną listą odbiorców składając zapytanie do Inspektora.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Uprawnienia

RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – o ile prawa te nie są prawnie wyłączone lub ograniczone;
 2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadku, kiedy te dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 3. Prawo do przenoszenia danych;
 4. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności w celu logowania do Panelu Klienta Flotex pod adresem: https://portal.flotex.pl.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Marketing. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.

Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords.

Należymy do sieci reklamowej Google AdSense. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdSense.

Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook.

Logi serwer. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Polityka Cookie (Cookie Policy)

 

 

Czym są pliki cookie?

 

Jak używamy plików cookie?

 

Rodzaje plików cookie, których używamy:
 

 

Zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookie:

Ustawienia plików cookie

Możesz w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie, klikając powyższy przycisk. Pozwoli Ci to powrócić do banera zgody na pliki cookie i zmienić preferencje lub wycofać zgodę natychmiast. Ponadto różne przeglądarki internetowe oferują różne metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez strony internetowe. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować/usunąć pliki cookie. Poniżej znajdują się linki do dokumentów pomocy, które opisują, jak zarządzać i usuwać pliki cookie z najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Jeśli korzystasz z innej przeglądarki internetowej, odwiedź oficjalne dokumenty pomocy dotyczącej Twojej przeglądarki.

Sprawdź czy dane Twojej firmy znajdują się w naszej bazie
Spawdź NIP